Yong Heng Money Shop
Yong Heng Money Shop
1916, 1 связка монет
1917, 10 Strings
1918, 1 Dollar
1923, 10 Yuan
1926, 10 Dollars
1928, 5 связок монет
1928, 10 связок монет
1928, 50 связок монет
1928, 100 связок монет