Ju Xing Sheng private bank
Ju Xing Sheng private bank
1908, 20 центов серебром