The Shantung Min Sheng Bank
The Shantung Min Sheng Bank
1936, 10 Cents
1936, 20 Cents
1936, 50 Cents
1940, 50 Cents
1940, 5 Yuan