Лаос
1957, 1 Kip (тип b)
1957, 5 Kip
1957, 10 Kip
1957, 50 Kip (тип b)
1957, 100 Kip
1957, 100 Кip
1957, 500 Кip
1962, 1 Kip (тип b)
1962, 1 Kip (тип а)
1962, 5 Kip (тип b)
1962, 10 Kip (тип a)
1962, 10 Kip (тип b)
1963, 20 Kip (тип a)
1963, 20 Kip (тип b)
1963, 50 Kip (тип b)
1963, 200 Kip (тип a)
1963, 200 Kip (тип b)
1963, 1000 Kip (тип b)
1963, 1000 Kip (тип а)
1974, 10 Kip
1974, 100 Kip
1974, 500 Kip
1974, 1000 Kip
1975, 5000 Kip
1975, 1 Kip
1975, 10 Kip
1975, 10 Kip (тип b)
1975, 20 Kip (тип а)
1975, 20 Kip (тип b)
1975, 50 Kip (тип a)
1975, 50 Kip (тип b)
1975, 100 Kip
1975, 200 Kip
1975, 500 Kip
1979, 1 Kip (specimen)
1979, 1 Kip (тип b)
1979, 1 Kip (тип а)
1979, 5 Kip
1979, 5 Kip replacement
2015, 500 Kip
2020, 10000 Kip
2020, 20000 Kip
1979, 5 Kip (тип a)
1979, 5 Kip (specimen)
1979, 10 Kip
1979, 10 Kip
1979, 10 Kip (specimen)
1979, 20 Kip
1979, 20 Kip
1979, 20 Kip (specimen)
1979, 20 Kip (тип b)
1979, 50 Kip
1979, 50 Kip
1979, 50 Kip (specimen)
1979, 50 Kip (тип b)
1979, 100 Kip
1979, 100 Kip (specimen)
1979, 100 Kip (замещение)
1988, 500 Kip
1988, 500 Kip (specimen)
1992, 1000 Kip
1992, 1000 Kip (specimen, тип 2)
1992, 1000 Kip (образец)
1994, 1000 Kip
1995, 1000 Kip
1996, 1000 Kip
1997, 2000 Kip
1997, 5000 Kip
1998, 1000 Kip
1998, 1000 Kip
2002, 10000 Kip
2002, 10000 Kip Specimen
2002, 20000 Kip
2002, 20000 Kip Specimen
2003, 1000 Kip
2003, 1000 Kip (замещение)
2003, 2000 Kip
2003, 5000 Kip
2003, 10000 Kip
2003, 20000 Kip
2003, 20000 Kip (замещение)
2004, 50000 Kip (тип 2)
2008, 1000 Kip
2010, 100000 Kip
2011, 2000 Kip
2011, 100000 Kip