Магистрат
Магистрат
1921, 1 Marka Polska
1921, 3 Marki Polskie
1921, 5 Marek Polskich