Bank of Taiwan (Chinese)
Bank of Taiwan (Chinese)
1946, 1 Yuan
1946, 5 Yuan
1946, 10 Yuan
1946, 100 Yuan
1946, 100 Yuan
1949, 50 Cents (тип b)
1949, 5 Yuan
1954, 1 Cent
1954, 1 Yuan
1954, 10 Yuan
1960, 10 Yuan (тип 1)
1960, 10 Yuan (тип 2)
1961, 1 Yuan
1961, 5 Yuan (тип 1)
1961, 5 Yuan (тип 1)
1961, 5 Yuan (тип 2)
1964, 50 Yuan
1964, 100 Yuan
1969, 5 Yuan
1969, 10 Yuan (тип a)
1970, 50 Yuan
1972, 50 Yuan
1972, 100 Yuan
1976, 10 Yuan
1976, 500 Yuan
1976, 1000 Yuan
1981, 500 Yuan
1981, 1000 Yuan
1987, 100 Yuan
1999, 50 Yuan
1999, 1000 Yuan
2001, 100 Yuan
2001, 200 Yuan
2001, 500 Yuan
2001, 2000 Yuan
2005, 500 Yuan
2005, 1000 Yuan