Арканзас (Arkanzas)
Арканзас (Arkanzas)
1862, 10 Dollars
1863, 10 Dollars